Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Kantonalno tužilaštvo
Unsko-sanskog kantona

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

09.09.2019.

Broj: A-737/19

Bihać, 09.09.2019. godine

 

            Na osnovu člana 74. i 75. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 16/17) i pribavljenu Saglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona broj: 07-07-8898-2/19 od 22.08.2019. godine i Mišljenje Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona broj: 04-07-8898-4/19 od 04.09.2019. godine, glavna kantonalna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću, r a s p i s u j e :

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedeća radna mjesta

 

 

1.      VIŠI REFERENT-TUŽILAČKI ASISTENT-DAKTILOGRAF – 2 (DVA) IZVRŠIOCA

 

a)      Opis poslova radnog mjesta viši referent-tužilački asistent-daktilograf: 

 

-          kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca;

-          prilikom kreiranja pismena formira dostavnice sa bar kodom;

-          preuzima i vraća spis u spremište za predmet, po unaprijed pripremljenim listama za svakog tužioca;

-          registruje sve podneske primljene u toku saslušanju;

-          registruje sve radnje po naredbi tužioca;

-          ukoliko se predmeti dostavljaju sudu ili drugom tužilaštvu, kao i licu iz posebnog registra obavezan je koristiti identifikator institucije ili lica kreiran od IKT odjela;

-          obavlja daktilografske poslove na prepisu i sravnjanjvanju materijala;

-          pravilno i potpuno evidentira sankcije izrečene od strane tužioca maloljetnim licima;

-          evidentira u TCMS prateće priloge uz dokumenta i sva lica iz predmeta na koja se dokument odnosi, te provjerava da li podaci iz TCMS-a odgovaraju sadržaju fizičkog spisa;

-          obavezan je da dosljedno primjenjuje Pravilnik o TCMS-u;

-          obavlja i druge djelimično složene dopunske poslove osnovne djelatnosti iz djelokruga odsjeka po nalogu glavnog tužioca, sekretara Tužilaštva i šefa odsjeka.

 

 

 

 

 

b)     Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta višeg referenta-tužilačkog asistenta-daktilografa:

 

-          srednja školska sprema, IV stepen-gimnazija i tehnička škola;

-          najmanje 10 mjeseci radnog iskustva;

-          poznavanje daktilografije po diktatu (oko 300 neto otkucaja u minuti);

-          poznavanje rada na računaru;

-          položen stručni ispit.

 

2.      VIŠI REFERENT ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA-UPISNIČAR – 1 (JEDAN) IZVRŠILAC

 

a)      Opis poslova radnog mjesta viši referent za upravljanje predmetima– upisničar

 

-          stara se o čuvanju i rukovanju fizičkim omotima spisa i konzistentnošću njegovog sadržaja;

-          priprema predmete za dnevno preuzimanje od strane tužilačkog asistenta- daktilografa;

-          preuzima i vraća predmete od strane tužilačkog asistenta-daktilografa;

-          ulaže podneske i dostavnice;

-          daje predmet na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca;

-          vodi upisnik za sve odjele Tužilaštva;

-          vodi upisnik za vanredni pravni lijek;

-          vodi pomoćne knjige za sve upisnike;

-          pravi periodične izvještaje o kretanju predmeta;

-          vrši prijem pošte;

-          daje spise u rad tužiocu po nalogu glavnog tužioca ili rukovodioca odjela;

-          ulaže podneske u spise i arhivira sve predmete;

-          prati kretanje predmeta i o tome informira šefa odsjeka-glavnog upisničara;

-          obavlja poslove dostavljanja predmeta u priručnu i trajnu arhivu;

-          stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki i po materiji, te dostavlja predmete iz priručne i trajne arhive;

-          dostavlja predmete iz arhive te ih nakon upotrebe ponovo dostavlja u arhivu;

-          pomaže u radu na finalnoj obradi predmeta;

-          upravlja dokazima na način da pravilno i potpuno evidentira podatke o oduzetim predmetima, izdaje i vraća oduzete predmete u njihovo spremište;

-          kao korisnik sistema TCMS obavezan je da postupa prema Pravilniku o TCMS-u;

-          obavlja i druge djelimično složene dopunske poslove osnovne djelatnosti iz djelokruga odsjeka po nalog glavnog tužioca, sekretara Tužilaštva i šefa odsjeka.

 

b)     Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta višeg referenta za upravljanje predmetima-upisničara:

 

-          srednja školska sprema, IV stepen-gimnazija i tehnička škola;

-          najmanje 10 mjeseci radnog iskustva;

-          poznavanje rada na računaru;

-          položen stručni ispit.

 

            Napomena:

            Sa kandidantima za radno mjesto višeg referenta tužilačkog asistenta-daktilografa obavit će se pisano testiranje poznavanja daktilografije i intervju, dok će se sa kandidatima za radno mjesto višeg referenta za upravljanje predmetima-upisničara obaviti intervju.

 

 

3.      OPĆI USLOVI KOJE KANDIDATI ZA OBJE POZICIJE (POZICIJE 1. i 2.) MORAJU ISPUNJAVATI:

 

1.      da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.      da je stariji od 18 godina,

3.      da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za konkretno radno mjesto,

4.      da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

5.      da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na  bilo kojem nivou vlasti  u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

6.      da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH,

7.      da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

 

 

4.     KANDIDATI SU DUŽNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (ORIGINAL ILI OVJERENE FOTOKOPIJE) KOJOM DOKAZUJU ISPUNJAVANJE OPĆIH I POSEBNIH USLOVA I TO:

 

-          prijava s biografijom, uz naznaku na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje,

-          uvjerenje o državljanstvu,

-          izvod iz matične knjige rođenih,

-          diplomu, odnosno svjedočanstvo o završenoj vrsti i stepenu školske spreme,

-          potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

-          dokaz o poznavanju rada na računaru,

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-          kao dokaz za tačku 3. podtačke 5. i 6. kandidati su dužni dostaviti ovjerenu pisanu izjavu u smislu zadovoljavanja postavljenih općih uvjeta.

 

          Napomena:

          Izabrani kandidati bit će u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta prije stupanja na dužnost, kao i u uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

       Ukoliko kandidat za vrijeme konkursne procedure za prijem u radni odnos ima potrebno radno iskustvo, a nije položio stručni ispit, može se prijaviti na javni oglas i primiti u radni odnos, ali je dužan položiti stručni ispit najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos shodno članu 80. stav 4. Zakona o državnoj službi u Unsko sanskom kantonu.

 

 

5.      ROK TRAJANJA OGLASA

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

 

6.      ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava na javni oglas može se dostaviti lično u prostorije Kantonalnog tužilaštva Unsko- sanskog kantona u Bihaću, ulica Bosanska br. 2, svakim radnim danom u vremenu od 07,30 do 16,00 sati ili putem pošte preporučeno na adresu Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u Bihaću, ulica Bosanska br. 2, sa naznakom:  

 

„Komisiji za provođenje javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme: viši referent tužilački asistent-daktilograf i viši referent za upravljanje predmetima-upisničar.

NE OTVARAJ“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                        GLAVNA KANTONALNA TUŽITELJICA

                                                                                                Fadila Amidžić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh